Leping

1. LEPINGU POOLED JA SISU

1.1. Käesoleva lepingu on sõlminud:
MTÜ Spordiklubi Nord (edaspidi „klubi“), reg nr. 80287895, aadress Tervise 21, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Tarmo Oras, isikukood 37507010226 ning harrastaja (edaspidi „harrastaja“)
NIMI: (harrastaja ees ja perekonnanimi)
ELUKOHT: (sissekirjutuse järgi)
ISIKUKOOD:
TELEFON:
E-POST:
ja harrastaja seadusjärgse esindaja, kui harrastaja on alla 18a. (edaspidi „esindaja“)
NIMI: (esindaja ees – ja perekonnanimi)
ISIKUKOOD:
TELEFON:
E-POST:

1.2. Leping sätestab klubi ning harrastaja suhted treeningtegevuse korraldamisel ja treeningmaksu tasumisel.

1.3. Lepingu allkirjastamisega kinnitab harrastaja, et ta on teadlik kõigist klubi treeningtegevusega seotud küsimustest ning vajadusel tutvunud kõigi treeningtegevuse aluseks olevate dokumentide ja eeskirjadega.

2. TREENINGTEGEVUS

2.1. Klubi võimaldab harrastajal tasulise teenusena valitud treeningkoormusega soovitud treeningaladel osaleda.

2.2. Treeningtegevus toimub treeningrühmades ning klubi poolt treeningtegevuse läbiviimiseks valitud asukohtades.

3. POOLTE KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1. Klubi kohustub:

3.1.1. viima läbi treeninguid ehk pakkuma teenust vastavalt lepingus sätestatud tingimustele kogu lepingu kehtivuse vältel;

3.1.2. järgima treeneri eestvedamisel treeningmetoodikas ausa mängu põhimõtteid;

3.1.3. varustama harrastajat ühekordse klubiliike tasu tasumise järgselt klubi sümboolikaga meenega;

3.1.4. teavitama harrastajat muudatustest treeningplaanidest (kellaaegadest) vähemalt 30 päeva ette.

3.2. Harrastaja kohustub:

3.2.1. osalema võimalusel valitud treeningtegevuses;

3.2.2. maksma klubile treeningmaksu lepingus sätestatud määras ja tähtaegadel. Treeningmaksu tasumisega viivitamisel on klubil õigus kuni treeningmaksu tasumiseni keelduda harrastaja treeningtegevusse kaasamisest;

3.2.3. teavitama klubi lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Vastasel korral tasub harrastaja treeningmaksu terve kuu eest.

3.2.4. teavitama võimalusel vastava treeninggrupi treenerit, juhul kui ei saa osa võtta ettenähtud treeningust.

3.2.5. teavitama klubi harrastaja tervislikust seisundist tulenevatest erisustest/vajadustest, millega klubi võimalusel arvestab.

3.2.6. Harrastaja on teadlik ja isiklikult vastutav enda tervisliku seisundi eest, et see võimaldaks harrastajal osa võtta treeningutest. Klubi ei vastuta treeningtegevuse käigus harrastajale tekkinud võimalike õnnetusjuhtumite ja sellega kaasnevate füüsiliste vigastuste eest.

3.2.7. Harrastaja tervislikust seisundist tulenevatel põhjustel, mis ei võimalda harrastajal treeningtegevuses osaleda, on klubil õigus keelduda harrastaja treeningtegevusse kaasamisest.

4. TREENINGMAKS

4.1. Klubi treeningtegevusest osavõtjale on kehtestatud treeningmaks, mida tasutakse ette. Treeningud toimuvad aastaringselt. Treeningpakettide ja treeningtasude informatsioon on põhjalikult välja toodud SK Nord kodulehel: VAATA SIIT

4.2. Harrastaja/esindaja tasub klubi poolt esitatud arve(d) arvetel kirjas olevaks kuupäevaks (maksetähtaeg 5 kalendripäeva). Treeningmaksu tasumine toimub ülekandega MTÜ Spordiklubi Nord arvelduskontole IBAN: EE252200221048596504 / Swedbank.

4.3. Arve tasumisel märgib harrastaja makse selgitusse arve numbri ning viitenumbri.

4.4. Spordiklubi Nord on Stebby keskkonna lepinguline partner.

4.5. Klubil on õigus muuta treeningmaksu summat, teavitades sellest harrastajat vähemalt 1 (üks) kuu ette.

4.6. Treeningmaksu mittetasumisel on treeneril õigus harrastajat treeningule mitte lubada.

4.7. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel lisandub õppemaksu summale viivis 0,1% tasumata summalt päevas.

4.8. Juhul kui Harrastaja võlgnevus klubi ees on pikem kui 60 päeva on klubil õigus edastada Harrastaja isikuandmed (s.h. nimi, isikukood ja kontaktandmed) võlgnevuse kohta avaldamiseks maksehäirete registri(te)le (nt. AS Krediidiinfo maksehäire register), samuti võlgnevuse sissenõudmiseks inkassofirmale.

5. LEPINGU MUUTMINE JA LÕPETAMINE

5.1. Lepingu tingimusi võib muuta vaid poolte kirjalikul kokkuleppel.

5.2. Klubil on õigus lõpetada leping:

5.2.1. harrastaja/esindaja lepingu rikkumise korral;

5.2.2. kui harrastaja/esindaja ei ole klubi teavitanud lepingu punktis 3.2.5 nimetatud asjaoludest ning klubi hinnangul ei võimalda harrastaja tervislik seisund treeningtegevusest püsivalt osa võtta;

5.2.3. kui harrastaja/esindaja on tahtlikult kahjustanud klubi vara või mainet;

5.2.5. harrastaja poolt klubi kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;

5.2.6. harrastaja/esindaja treeningmaksu võlgnevuse korral.

5.3. Harrastajal/esindajal on õigus lõpetada leping teavitades sellest kooli kirjalikult 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Lepingu lõpetamiseks tuleb harrastajal/esindajal  täita SIIN allolev avaldus. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on harrastajal/esindajal õigus tagasi saada õppemaksuna ettemakstud summa.

5.4. Treeningmaksu kohustus kehtib lepingu lõppemiseni või/ja võlgnevuse likvideerimiseni.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

6.2. Klubil on õigus kasutada treeningutel tehtud pilte ja videosid oma tegevuse tutvustamiseks.

6.3. Leping jõustub hetkest, mil pooled on lepingu allkirjastanud ning on sõlmitud tähtajatult.

6.4. Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks lepingu.

Kui Sul tekkis küsimus?
×
Kui Sul tekkis küsimus?
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.