Leping

1. Lepingu pooled ja sisu

1.1. Käesoleva lepingu on sõlminud:
MTÜ Spordiklubi Nord (edaspidi „kool“), reg nr. 80287895, aadress Tervise 21, Tallinn, keda esindab juhatuse liige Tarmo Oras, isikukood 37507010226 ning harrastaja (edaspidi „harrastaja“)
NIMI: (harrastaja ees ja perekonnanimi)
ELUKOHT: (sissekirjutuse järgi)
ISIKUKOOD:
TELEFON:
E-POST:
ja harrastaja seadusjärgse esindaja, kui harrastaja on alla 18a. (edaspidi „esindaja“)
NIMI: (esindaja ees ja perekonnanimi)
ISIKUKOOD:
TELEFON:
E-POST:

1.2. Leping sätestab kooli, harrastaja ning tema esindaja suhted õppetegevuse korraldamisel ja õppemaksu tasumisel.

1.3. Lepingu allkirjastamisega kinnitab harrastaja/esindaja, et ta on teadlik kõigist kooli õppetegevusega seotud küsimustest ning vajadusel tutvunud kõigi õppetegevuse aluseks olevate dokumentide ja eeskirjadega.

2. Õppetegevus

2.1. Kool võimaldab harrastajal tasulise teenusena õppida valitud erialal kinnitatud õppekava(de) alusel.

2.2. Õppetegevus toimub treeningrühmades ning kooli poolt õppetegevuse läbiviimiseks renditud ruumides.

3. Poolte kohustused ja vastutus

3.1. Kool kohustub:

3.1.1. edastama lepingusse korrektselt märgitud harrastaja/esindaja andmed Maksu- ja Tolliametile tulumaksu tagastuse saamiseks;

3.1.2. edastama harrastaja/esindaja nõudmisel treeningrühma aastaplaani hiljemalt 31.10;

3.1.3. viima läbi õpet õpperühmades vastavalt kinnitatud õppekava alusel.

3.2. Harrastaja/esindaja kohustub:

3.2.1. täitma õppekorraldust puudutavaid eeskirju ning hüvitama tema poolt tahtlikult tekitatud tõendatud kahju;

3.2.2. maksma koolile õppemaksu lepingus sätestatud määras ja tähtaegadel. Õppemaksu tasumisega viivitamisel on koolil õigus kuni õppemaksu tasumiseni keelduda harrastaja õppetegevusse kaasamisest;

3.2.3. teavitama kooli elukohaandmete ning Maksu- ja Tolliametile edastatavate andmete muudatusest;

3.2.4. teavitama kooli lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Vastasel korral tasub harrastaja/esindaja õppemaksu terve kuu eest.

3.2.5. teavitama vastava treeninggrupi treenerit, juhul kui ei saa osa võtta ettenähtud treeningust või võistlusest. Teavitus tuleb edastada sms või emaili teel.

3.2.6. teavitama kooli harrastaja tervislikust seisundist tulenevatest erisustest/vajadustest, millega kool võimalusel arvestab.

3.2.7. Harrastaja/esindaja on teadlikud ja vastutavad harrastaja tervisliku seisundi eest, et see võimaldaks harrastajal osa võtta treeningutest, võistlustest, spordilaagritest jms, mis on seotud kooli poolt organiseeritud tegevustega. Kool ei vastuta õppetegevuse käigus harrastajale tekkinud võimalike füüsiliste vigastuste eest.

3.2.8. Harrastaja tervislikust seisundist tulenevatel põhjustel, mis ei võimalda harrastajal õppetegevuses osaleda, on koolil õigus keelduda harrastaja õppetegevusse kaasamisest.

4. Õppemaks

4.1. Kooli treeningrühmale on kehtestatud aastane õppemaks, millest harrastajal/esindajal on tulumaksuseaduse alusel õigus tulumaksu tagastusele (eeldusel, et harrastaja/esindaja on koolile esitanud tulumaksutagastuse saamiseks korrektselt ja tähtaegselt kõik vajalikud andmed). Aastamaksu saab tasuda kas ühekordse maksuna, poolaasa kaupa või jagades selle ära 12 kuu peale. Treeningud toimuvad ka suvekuudel (v.a. laagrite ajal).

4.2. Harrastaja/esindaja tasub kooli poolt esitatud arve(d) arvetel kirjas olevaks kuupäevaks (maksetähtaeg 5 kalendripäeva). Õppemaksu tasumine toimub ülekandega MTÜ Spordiklubi Nord arvelduskontole IBAN: EE532200221058342560 / Swedbank.

4.3. Arve tasumisel märgib harrastaja/esindaja makse selgitusse arve numbri ning viitenumbri.

4.4. Koolil on õigus muuta õppemaksu summat, teavitades sellest harrastajat/esindajat vähemalt 1 (üks) kuu ette.

4.5. Kui harrastaja on ühe kuu jooksul puudunud rohkem kui 50% tundidest haiguse tõttu, siis arstitõendi alusel võib harrastaja/esindaja taotleda õppemaksu soodustust kuni 50% ulatuses. Vastavasisuline teade tuleb esitada haiguse algusele järgneva kuu 1-ks kuupäevaks e-posti aadressile lasteaed@sknord.ee

4.6. Põhjuseta puudumine ei vabasta harrastajat/esindajat õppemaksu tasumisest.

4.7. Õppemaksu mitte tasumisel on treeneril õigus harrastajat treeningule mitte lubada.

4.8. Koolil on õigus tõsta õppemaksu summa ulatuses, mis on võrdne omavalitsuse sporditegevuse toetusega, juhul kui harrastaja/esindaja jätab harrastaja määramata lepingu pooleks oleva kooli kasuks.

4.9. Lepingu punktides 4.5 ja 5.3 nimetatud tähtaegade järgimata jätmisel kohustub harrastaja/esindaja tasuma õppemaksu terve kuu eest.

4.10. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel lisandub õppemaksu summale viivis 0,1% tasumata summalt päevas.

4.11. Juhul kui Harrastaja võlgnevus Kooli ees on pikem kui 60 päeva on Koolil õigus edastada Harrastaja isikuandmed (s.h. nimi, isikukood ja kontaktandmed) võlgnevuse kohta avaldamiseks maksehäirete registri(te)le (nt. AS Krediidiinfo maksehäire register), samuti võlgnevuse sissenõudmiseks inkassofirmale.

5. Lepingu muutmine ja lõpetamine

5.1. Lepingu tingimusi võib muuta vaid poolte kirjalikul kokkuleppel.

5.2. Koolil on õigus lõpetada leping:

5.2.1. harrastaja/esindaja lepingu rikkumise korral;

5.2.2. kui harrastaja/esindaja ei ole kooli teavitanud lepingu punktis 3.2.5 nimetatud asjaoludest ning kooli hinnangul ei võimalda harrastaja tervislik seisund õppetegevusest püsivalt osa võtta;

5.2.3. kui harrastaja/esindaja on tahtlikult kahjustanud kooli vara või mainet;

5.2.4. kui harrastaja on puudunud põhjuseta järjest rohkem kui kaks kuud;

5.2.5. harrastaja poolt kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;

5.2.6. harrastaja/esindaja õppemaksu võlgnevuse korral.

5.3. Harrastajal/esindajal on õigus lõpetada leping teavitades sellest kooli kirjalikult 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette. Lepingu lõpetamiseks tuleb harrastajal/esindajal täita SIIN allolev avaldus. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel on harrastajal/esindajal õigus tagasi saada õppemaksuna ettemakstud summa.

5.4. Harrastaja üleminekul teise klubisse võidakse rakendada vastava alaliidu poolt ettekirjutatud/soovitatud metoodikat ja üleminekutasusid.

5.5. Õppemaksu kohustus kehtib lepingu lõppemiseni või/ja võlgnevuse likvideerimiseni.

6. Lõppsätted

6.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

6.2. Koolil on õigus kasutada treeningutel, võistlustel, laagrites jmt tehtud pilte ja videosid oma tegevuse tutvustamiseks.

6.3. Leping jõustub hetkest, mil pooled on lepingu allkirjastanud ning on sõlmitud tähtajatult.

6.4. Leping on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb üks lepingu eksemplar.

Kui Sul tekkis küsimus?
×
Kui Sul tekkis küsimus?
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.